0
0

Dobrý den, Chtěl jsem se zeptat, po jakou dobu gel působí, potažmo za jak dlouho je potřeba obnovit. Děkuji

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den.
Námi deklarovaná životnost hydroizolační bariéry, hydroizolce ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti Systémem AquaStop Cream, je min. 30 let. Námi uvedená životnost je ale spíše její dolní hranicí. Životnost většiny druhů hydroizolací, včetně té naší, je ovlivněna vícero faktory. Jeden z faktorů ovlivňujících délku životnosti je kvalita hydroizolace jako takové, zejména jejího chemického složení. Tím, že hydroizolační clona Systémem AquaStop Cream nevzniká v tl. mm, ale v tloušťce centimetrů a to ve vnitřní i povrchové struktuře samotného zdiva jako její pevná a neoddělitelná součást v celé tloušťce a délce injektáže, ale i v pásové výšce, na rozdíl od tloušťky např. asfaltových pásů, folií, které mají tloušťku okolo 5 mm a nejsou nedílnou součástí vnitřní struktury samotného stavebního materiálu. Asfaltové pásy a fólie se vkládají mezi stavební materiály či se zhotovují na povrchy svislých a vodorovných stavebních ploch. Tyto asfaltové pásy jsou bezesporu nejpoužívanějšími a nejspolehlivějšími hydroizolacemi při zakládání staveb a jsou odstupňovány kvalitou pro dané potřeby a účely, ale nejsou vhodné a tím tak často používané pro zhotovení dodatečných izolací. Životnost těchto pásů podléhá stejným faktorům, vlivům, jako u chemicky vzniklé hydroizolace. Jedná se sice o úplně jiný hydroizolační materiál a technologii zhotovení, ale přece jen je tloušťka hydroizolace několikanásobně menší. Tím nechci tvrdit, že jsou tyto asfaltové pásy nekvalitní nebo dokonce neplnohodnotné a tím jejich životnost krátká. Jen chci vysvětlit, že námi uvedená životnost Systému AquaStop Cream je z výše uvedených příkladů a vysvětlení dlouhodobá a spolehlivá, jelikož vzniklá hydroizolace ve zdivu Systémem AquaStop Cream je taktéž vysoce odolná a zároveň ve značné pásové tloušťce. Toto porovnání jsem uvedl z důvodu, že se někdy zpochybňuje doba životnosti chemické injektáže a to i našeho Systému AquaStop Cream (z nekalých konkurenčních praktik) a to byl důvod mého rozsáhlejšího, nikoliv zdaleka vyčerpávajícího rozboru problematiky anebo spíše specifikace životnosti. Tím, že po dispergaci aktivní látky injektážního krému AquaStop Cream ve zdivu vzniká chemicky a tím i mechanicky vysoce odolná a pevná a dále již nerozpustná křemičitá vazba s minerálním prostředím v několikacentimetrovém výškovém pásu, je reálná životnost vzniklé hydroizolační bariéry většinou delší než je životnost námi uvedená. Ale jako výrobci musíme brát také v úvahu, že neznáme všechny faktory a vlivy dané stavby, které jsou zásadní pro dobu životnosti a tím i případné odstupňování délky životnosti pro dané zdivo a další výše uvedené vlivy působící na hydroizolaci. Musíme vycházet z roviny obecné a životnost uvádět pro případy zdiva a dodatečně vzniklé izolace pro zamezení vlhkosti ve vysokém zatížení. Další rovinou pro nemožnost přesného určení doby životnosti hydroizolace je fakt, že postupně stárne (degraduje) a to rozdílně samotný stavební materiál, ve kterém pevná vazba, hydroizolace, vznikla. To je další faktor ovlivňující dobu životnosti, tím je myšleno dobu plné funkčnosti. Jedná se o mechanické vlivy, jako jsou zejména otřesy budov a vliv samotného druhu použitého zdicího materiálu, kde byla injektáž zhotovena. Dalším faktorem je teplotní namáhání, které ale v běžných klimatických podmínkách a prostředích zásadně neovlivňuje délku životnosti této hydroizolace. Dále je to kvalita provedení injektáže, ale toto výrobce již ovlivnit nemůže. V neposlední řadě jde zejména o to, do jaké míry je hydroizolace namáhána intenzitou působící vlhkosti a vody, což je samotná podstata, proč se izolace proti vodě a vlhkosti spodní stavby zhotovují. Toto platí opět pro všechny druhy hydroizolací. Pokud by se sešly výše uvedené faktory ve vícero kombinacích nejméně výhodných vlivů, může být životnost ´´pouze´´ deklarovaných 30 let. Pakliže nově zhotovená izolace ve zdivu naším systémem je namáhána standardně, tj. bez extrémního zatížení, vůbec nebude nereálné, že hydroizolace bude funkční 50 a více let. 30ti letou životnost máme již odzkoušenou a to nejen při laboratorních zkouškách, kde se poločas rozpadu dá nasimulovat urychlenými a extrémními zkouškami a změnami zkoušeného vzorku atd., ale u těchto laboratorních zkoušek se dá jen přibližně odhadnout doba životnosti. Avšak na značném množství druhů staveb a jejich rozdílných zatížení v deklarované délce životnosti a to v již v uplynulém čase od aplikace můžeme garantovat, vyjma pochybení při aplikaci, že minimální doba životnosti je 30 let. Pokud by tato hydroizolace ve zdivu ztratila po minimálně deklarované životnosti svoji funkčnost, dá se samozřejmě injektáž stejným systémem zhotovit znovu.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.